Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Nᚠpatrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Dve percentá
      Ver. obstarávanie
      Rada školy
      Školský časopis
      Školská knižnica
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Rada školy


 Zoznam členov Rady školy pri CZŠ sv. Michala Michalovce vo funkčnom období 2016 - 2020

1. Mgr. MIROSLAV JACKO          zástupca zriaďovateža
2. Mgr. STANISLAV PAVÚK         zástupca zriaďovateža
3. Mgr. JÁN VASIź   zástupca zriaďovateža
4. Mgr. MATڊ BARTKO, PhD.    zástupca zriaďovateža
5. Mgr. MARTINA LESNÍKOVÁ    zástupca pedagogických zamestnancov
6. Mgr. JANA BRANDISOVÁ       zástupca pedagogických zamestnancov
7. ANNA SMOLKOVÁ                 zástupca nepedagogických zamestnancov

8. MUDr. MARTINA MUCHOVÁ zástupca rodičov - predseda RŠ
9. Bc. JOZEF JANOŠKO              zástupca rodičov - podpredseda RŠ
10. Ing. MARTIN BURINSKÝ         zástupca rodičov
11. Ing. VLADIMÍR KORNÚC         zástupca rodičov

 Štatút rady školy

Rada školy pri Cirkevnej základnej škole sv. Michala, Volgogradská 2,071 01 Michalovce
v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z.z.“) a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení (ďalej len „vyhláška č. 291/2004 Z.z.)

v y d á v a

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

Článok 1

Základné ustanovenie

(1) V zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. sa zriaďuje Rada školy pri Cirkevnej základnej škole sv. Michala, Volgogradská 2, 071 01 Michalovce.
(2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy pri ktorej je zriadená.

Článok 2

Pôsobnos a poslanie rady školy

(1) Rada školy je ustanovená s pôsobnosou v rámci školy pri ktorej je zriadená.
(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení. Viac ...
Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Webmaster