Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Náš patrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Ver. obstarávanie
      Ochrana údajov
      Rada školy
      Školská knižnica
      Školský časopis
      Dve percentá
      Facebook
      Edupage
      Microsoft Teams
      Platby
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Výchovné poradenstvo

„Príčiny výchovných neúspechov se nemajú hľadať v dieťati, ale v narušených vzťahoch medzi rodičmi."Výchovná poradkyňa:   Ing. Lívia Gočová


  Konzultačné hodiny:   - piatok 12.20 – 13.15 h

           - iné dni na základe vopred dohodnutého termínu aj v popoludňajších hodinách.

          e-mail:   gocova@czs-svmi.sk


  Základné informácie:
výchovné poradenstvo

- činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

- výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou

- v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:      a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu
c) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ  Výchovný poradca v školskom systéme

Je funkcia, ktorá má vo výchove a v našom školskom systéme tradičné postavenie. VP bol v roku 1962 stanovený na základných školách, v priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov aj na stredných školách, ako jeden z troch článkov systému výchovného poradenstva. Druhým článkom bola pedagogicko-výchovná poradňa a tretím poradňa pre voľbu povolania. Z oboch týchto poradní neskôr vznikli pedagogicko-psychologické poradne.

  Náplň práce výchovného poradcu

1. Výchovný poradca pôsobí v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách, a ak je to účelné, aj v školských zariadeniach.

2. Funkcia VP sa obsadzuje z radov pedagogických zamestnancov školy. Za plnenie úloh VP zodpovedá riaditeľovi školy, úlohy plní popri svojej pedagogickej činnosti.

3. Výchovný poradca:

a) plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí
b) venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so ZPS, nadaným a talentovaným žiakom
c) poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách a na vysokých školách a pri voľbe povolania
d) sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Aktualizácia