Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
      Úspechy
      Umiestnenie
      Testovanie 5/9
      Rozvrh hodín
      Suplovamie
      Predmety - testy
      Známky
      Úlohy
      Tvorba
Školské projekty
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Úspechy žiakov

Súťaže a olympiády vo výsledkoch za školský rok 2022 /2023

Obdobie:
   Cudzí jazyk - rok 2022 /2023
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK 1. Jazykový WocaBee šampionát žiaci 7.roč. VII.
KK 1. Jazykový kvet - kat. I. AJ P-P VT P. Valach IV.
KK 1. Jazykový kvet - kat. II. MD PT T. Husťáková VIII.
CK 1. Jazykový kvet - kat. II. MD PT T. Husťáková VIII.
OK 2. Jazykový WocaBee šampionát žiaci 8.roč. – 1.sk. VIII.
KK 2. Jazykový kvet - kat. II. AJ dráma PT divad.súbor 8. a 9.roč. VIII., IX.
KK 2. Jazykový kvet - kat. II. AJ P-P VT M. Mansour VIII.
KK 2. Jazykový WocaBee šampionát žiaci 7.roč. VII.
CK 2. Jazykový kvet - kat. I. AJ P-P VT P. Valach IV.
OK 3. Jazykový WocaBee šampionát žiaci 6.roč. VI.
KK 3. Jazykový kvet - kat. II. AJ dráma PT J. Mandžák V.
MK 5. Malá olympiáda ANJ K. Jakešová IV.
MK 5. Malá olympiáda ANJ F. Riník IV.
   Geografia - rok 2022 /2023
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK 1. Geografická olympiáda – kat.G M. Saloň V.
OK 3. Geografická olympiáda – kat.E B. Kanca VIII.
OK 9. Geografická olympiáda – kat.F K. Sibalová VI.
   Hudobná výchova - rok 2022 /2023
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
MK 1. Chváľme Pána – I.kat. S. Falisová IV.
MK 1. Chváľme Pána – III.kat. T. Husťáková VIII.
RK 2. Pieseň pre sv. otca – I.kat. Š. Hrdinská IV.
MK 3. Chváľme Pána – I.kat. N. G. Gubíková III.
RK 3. Pieseň pre sv. otca – II.kat. D. Hrdinská VI.
RK 3. Pieseň pre sv. otca – III.kat. T. Husťáková VIII.
   Matematika - rok 2022 /2023
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK 1. Matematická olympiáda - kat. Z8 T. Husťáková VIII.
OK 6. Pytagoriáda – kat. P8 T. Husťáková VIII.
OK 8. Pytagoriáda – kat. P3 N. G. Gubíková III.
OK 8. Pytagoriáda – kat. P5 M. Saloň V.
OK 8. Matematická olympiáda - kat. Z5 M. Saloň V.
   Rímskokatolícke náboženstvo - rok 2022 /2023
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK Biblická olympiáda M. Ivančová
T. Husťáková
V. Pavlíková
VIII.
OK 8. Biologická olympiáda - kat. D O. Janoško VI.
   Slovenský jazyk - rok 2022 /2023
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
MK 2. Kto je mojím ochrancom? H. Brombergerová IV.
MK 2. Kto je mojím ochrancom? Š. Hrdinská IV.
MK 3. Kto je mojím ochrancom? P. Pavlíková V.
MK 3. Kto je mojím ochrancom? J. Mandžák V.
MK 3. Kto je mojím ochrancom? K. Topoľanová IV.
MK 3. Kto je mojím ochrancom? N. Tkáčová IV.
   Telesná výchova - rok 2022 /2023
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
MK 2. Mestská športová olympiáda - kat. 50 m M. Bromberger IV.
MK 2. Mestská športová olympiáda - kat. 60 m R. Kora VI.
 
Kolo: MO - mestská olympiáda, OK - okresné kolo, KK - krajské kolo, RK - regionálne kolo, AK - arcidiecézne kolo,
CK - celoslovenské kolo, MS - medzinárodná súťaž
Miesto: 1 - 10 umiestnenie na OK, KK, AK, CK


Najvýraznejšie úspechy školy
     1. miesto - Jazykový kvet - kat. II. MD PT - T. Husťáková (2022 /2023)
     1. miesto - Vesmír očami detí - S. Dzurjová (2021 /2022)
     1. miesto - Výtvarná súťaž - S. Dzurjová (2021 /2022)
     1. miesto - Jazykový kvet - kat. II. AJ monodráma, prevzatá tvorba: ,, Up and down" - M. Senaj (2019 /2020)
     1. miesto - Jazykový kvet (KK) – div. predstavenie v anglickom jazyku: When Fairy Tales Collide - A. Hrdinská,
    S. Dzurjová, A. Kornúc, V. Kováčová, S. Saloňová, L. Štofová, M. Senaj, J. Topoľanová (2018 /2019)
     1. miesto - Jazykový kvet (ukrajinský jazyk) (CK) - K.Khodorovska (2017 /2018)
     1. miesto - Jazykový kvet – kat. I. (CK) - M. Mansour (2017 /2018)
     1. miesto - Jazykový kvet – kat. I. (KK) - M. Mansour (2017 /2018)
     1. miesto - Jazykový kvet (KK) – div. predstavenie v anglickom jazyku: Teen angel - K. Babjáková, S. Bačkády,
    Z. Brandisová, L. Korinková, S. Kislan, K. Eštoková, R. Romanyszyn, B. Pilová, M. Muchová,
    E. Vargová, T. Saboslajová (2014 /2015)
     1. miesto - Envirománia - krajské kolo - P. Chrapek, S. Kislan, J. Petro, M. Potočný (2012 /2013)
     1. miesto - Okresné kolo Biblickej olympiády - V. Kužmová, B. Saloňová, L. Smetanová (2010 /2011)
     1. miesto - Zvonického literárne dni - spev - B. Šoganová (2007 /2008)
     1. miesto - Armáda v spoločnosti - M. Niemiec (2007 /2008)
     1. miesto - Celoslovenský projekt Ján Pavol II. v kat. „Pohľadnice" - M. Nemiec (2006 /2007)
     2. miesto - Jazykový kvet - kat. I. AJ P-P VT - P. Valach (2022 /2023)
     2. miesto - Jazykový kvet - kat. II. AJ dráma, prevzatá tvorba: Androcles and the Lion - Žiaci 8. roč. (2021 /2022)
     2. miesto - Jazykový kvet - kat. II. AJ dráma, prevzatá tvorba - A. Fešovičová, T. Husťáková, B. Kanca, K. Kotrlová, T. Popovičová (2021 /2022)
     2. miesto - Jazykový kvet (CK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: When Fairy Tales Collide -
    A. Hrdinská, S. Dzurjová, A. Kornúc, V. Kováčová, S. Saloňová, L. Štofová,
    M. Senaj, J. Topoľanová (2018 /2019)
     2. miesto - Jazyková štafeta – družstvo TRINITY (CK) - D. Dzurjo, M. Senaj, D. Tkáč (2017 /2018)
     2. miesto - Jazykový kvet (KK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: Sleeping Beauty -
    K. Babjáková, S. Bačkády, Z. Brandisová, L. Korinková, S. Kislan, K. Eštoková, A. Hurčík, J. Smetana,
    R. Romanyszyn, B. Pilová, V. Šalátová, M. Muchová, E. Vargová, T. Saboslajová (2013 /2014)
     2. miesto - Jazykový kvet (KK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: Snehulienka a sedem trpaslíkov -
    B. Pilová, V. Šalatová, K. Babjaková, S. Bačkády, Z. Brandisová, K, Eštoková, A. Hurčík, S. Kislan,     L. Korinková, M. Pristášová, R. Romanyszyn, T. Saboslajová, J. Smetana, E. Vargová (2012 /2013)
     3. miesto - kat. II. anglický jazyk poézia & próza vlastná tvorba: Colours of Emotions - S. D. Sopková (2018 /2019)
     3. miesto - Jazykový kvet (KK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: Seven Little Kids -
    N. Pilová, M. Senaj, S. Saloňová, M. Lesník, M. Burinský, S. Dzurjová, E. Čornecová, L. Štofová,
    S. Kačmárová, A. Kornúc, Š. Saboslaj, K. Muchová (2013 /2014)
     3. miesto - Metamorfózy slova (KK) - N. Bubenková (2013 /2014)
     3. miesto - Krajské kolo geografickej olympiády - L. Korinková (2012 /2013)
     3. miesto - Arcidiecézne kolo - A slovo bolo u Boha - D. Dzurjo (2012 /2013)
     3. miesto - Celoslovenský projekt Ján Pavol II. v kat. „Pohľadnice" - S. Buraš, K. Rovňak (2006 /2007)
     4. miesto - Jazyková štafeta, anglický jazyk (CK) - družstvo Smart Kids - J. M. Berešová,
    K. Muchová, S. D. Sopková (2018 /2019)
     5. miesto - Jazykový kvet (CK) – div. predstavenie v anglickom jazyku: Teen angel - K. Babjáková, S. Bačkády,
    Z. Brandisová, L. Korinková, S. Kislan, K. Eštoková, R. Romanyszyn, B. Pilová, M. Muchová,
    E. Vargová, T. Saboslajová (2014 /2015)


Ďakovné listy
   udeľujú sa žiakom všetkých typov a stupňov katolíckych škôl za mimoriadne výsledky dosiahnuté
     v študijnej a odbornej činnosti, záujmovo-umeleckej a športovej oblasti, ktorí v rámci Košickej
     arcidiecézy, v celoštátnom i medzinárodnom meradle reprezentujú katolícke školstvo.
   žiaci školy, ktorým bolo udelené ocenenie ďakovného listu :
    šk. rok: 2018 /2019 -  N. Lesníková, G. Bugri (9. roč.)
    šk. rok: 2017 /2018 -  D. Dzurjo (9. roč.), D. Tkáč (9. roč.)
    šk. rok: 2016 /2017 -  B. Pilová (9. roč.)
    šk. rok: 2015 /2016 -  L. Korinková (9. roč.), R. Romanyszyn (9. roč.)
    šk. rok: 2014 /2015 -  T. Senajová (9. roč.)
    šk. rok: 2013 /2014 -  G. Mižáková (IX. roč.), G. Kislan (IX. roč.)
    šk. rok: 2012 /2013 -  B. Saloňová (IX.roč.), L. Smetanová (IX. roč.), V. Kužmová (IX.roč.)
    šk. rok: 2011 /2012 -  D. Murga (IX. roč.), V. Jarolímová (IX. roč.)
    šk. rok: 2010 /2011 -  P. Maskáľ (IX. roč.), B. Šoganová (IX. roč.)
    šk. rok: 2009 /2010 -  M. Niemiec (IX. roč.)
    šk. rok: 2006 /2007 -  L. Cisárová (IX. A)
    šk. rok: 2004 /2005 -  D. Koleno (VIII. roč.)
    šk. rok: 2003 /2004 -  M. Gancarčíková, E. Maskaľová, J. Tkáč (IX.B)
    šk. rok: 2002 /2003 -  V. Palečková (IX.A), H. Hocmanová, Š. Pataky (IX.B)
    šk. rok: 2001 /2002 -  T. Babják (VI. B), J. Gačková (VIII. A), F. Zitrický (VIII. A), V. Falis (VIII. B)
    šk. rok: 2000 /2001 -  L. Tomková(VI.roč), J. Gačková(VII.A), F. Zitrický (VII. A),
 Z. Zemáneková (VIII. roč.), M. Rusín (IX. A), T. Pčolinská (IX. B)
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster