Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Náš patrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Ver. obstarávanie
      Ochrana údajov
      Rada školy
      Školská knižnica
      Školský časopis
      Dve percentá
      Facebook
      Edupage
      Microsoft Teams
      Platby
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Zameranie školy
  Základná zásada výchovno-vzdelávacieho procesu
    - cez kresťanskú výchovu ku kvalitnému vzdelávaniu.

  Poslanie
    - odovzdávanie viery a rast žiakov vo viere.

  Výuka cudzích jazykov
    I.stupeň   - od šk. roku 2008 / 2009 výuka anglického jazyka od 1. ročníka
    II.stupeň   - od šk. roku 2008 / 2009 výuka anglického jazyka a druhého cudzieho jazyka
                    (nemecký alebo ruský - podľa výberu) od 6. ročníka

  Výuka informatiky
    - od šk. roku 2008 / 2009 výuka informatickej výchovy od 1. ročníka a informatiky od 5. ročníka
    - učia sa základom informatickej vedy s tým, že získavajú vedomosti a zručnosti z teórie a praktických cvičení

  Osvojenie základov práce s počítačom a využívania internetu
    - v rámci záujmového vzdelávania na hodinách počítačovo-internetového krúžku

  Špecifiká kresťanskej výchovy na škole
    - predstava "dobrého človeka" vychádzajúca z evanjelia
    - životné ciele podriadené večnému životu s Bohom
    - čnostný život
    - vytvorenie spoločenstva preniknutého vzájomnou úctou, ohľaduplnosťou a láskou
    - živá modlitba a praktický sviatostný život
    - výchova žiakov k ľudskosti a viere
    - láskavá a pevná disciplína
  Zákonitosti katolíckej školy, ktoré pozitívne vplývajú na žiakov
    - náboženská výchova
    - účasť na bohoslužbách, slávnostiach s náboženským zameraním, nácvik duchovných
       programov a slávnostných akadémií
    - prítomnosť školskej kaplnky a krížov v triedach
    - stretnutia s duchovnými osobami
Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster